Privacybeleid

Privacybeleid Van den Tweel Foundation

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook
dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy.
Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Wanneer u van mening bent dat deze regels
niet goed staan vermeld of worden nageleefd, dan verzoeken wij u dringend contact op te
nemen met info@vandentweelfoundation.nl.

Vertrouwelijkheid

Wij zijn Van den Tweel Foundation
Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk,
veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten.
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk
op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De
informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk.
Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en
klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en
ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd
en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met onderstaande
onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met onderstaande
onderwerpen zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen
gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram,
LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het
instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw socialemediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden
aan dit privacy beleid.
Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond
verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.
– Medische informatie medewerkers
– Incidentenwaarschuwingssysteem
– BSN
– Wettelijke verplichting.

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een
geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun
functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel.
In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen)
zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de
Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze
verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze
informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:
– inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
– correctie of verwijdering;
– bezwaar tegen bepaalde wijzen van gebruik.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij
info@vandentweelfoundation.nl met een kopie van uw identiteitsbewijs. Wij zullen dan binnen 2 weken
reageren.