Beleid

Beleidsplan Van den Tweel Foundation

1. Inleiding

In dit beleidsplan legt het bestuur van de Van den Tweel Foundation het actuele beleid vast. Het beleidsplan zal worden aangepast indien nodig.

2. Algemeen

De Van den Tweel Foundation is opgericht in 2018, ter gelegenheid van het vijftigjarig ondernemerschap van Gerard van den Tweel, naamgever van de stichting.

De Van den Tweel Foundation wil een bijdrage leveren aan diverse algemeen nuttige activiteiten en initiatieven. Daarbij heeft de Van den Tweel Foundation een aantal specifieke focusgebieden benoemd, die aansluiten bij het gedachtegoed van de naamgever van de stichting. Dit betreft activiteiten die bijdragen aan de gemeenschappen in de plaatsen waar het Van den Tweel-concern actief is en op de Nederlandse Antillen en Suriname het kindertehuis Sayap Kasih 2 op Noord-Sulawesi (Indonesië) en initiatieven van kerkelijke instellingen, in het bijzonder het Vaticaan.

De Van den Tweel Foundation geeft financiële steun aan organisaties en initiatieven voor het uitvoeren van projecten van algemeen maatschappelijk belang. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Binnen de Van den Tweel Foundation bepaalt het bestuur of een project in aanmerking komt voor financiële steun.

De aanvragen die in aanmerking komen worden ter beoordeling voorgelegd aan het bestuur. Het bestuur neemt de definitieve beslissing over het al dan niet honoreren van de aanvragen. Het bestuur komt ten minste iedere vier maanden bijeen.

3. Te verrichten werkzaamheden

2018 is het jaar dat de activiteiten van de Van den Tweel Foundation worden opgestart. Daarom zal de focus in dit jaar liggen op het vergroten van de naamsbekendheid van de stichting. De voornaamste werkzaamheden zullen zijn:

Inzamelen van goederen in de supermarkten van de Van den Tweel Groep ten behoeve de voedselbanken;
Het verrichten van donaties aan het Vaticaan inzake de organisatie van de Paasviering (bloemen).
Het verrichten van donaties aan andere ANBI’s die actief zijn op één van de aandachtsgebieden van de Van den Tweel Foundation.
Door bovengenoemde activiteiten draagt de Van den Tweel Foundation bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

 

4. Werving en beheer van gelden

Wervingsactiviteiten
De Van den Tweel Foundation werft gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de volgende wervingsactiviteiten:

Donaties ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig ondernemerschap van Gerard van den Tweel in juni 2018. In de uitnodigingen van deze viering wordt het verzoek opgenomen om een bijdrage te doen aan de Van den Tweel Foundation.

Inzamelen van boodschappen in de supermarkten van de Van den Tweel Groep. Hierbij worden bezoekers van de supermarkten opgeroepen om producten te kopen die worden ingezameld en vervolgens worden gedoneerd aan de betreffende voedselbanken.
Via de website van de Foundation wordt de mogelijkheid geboden om donaties te doen.

De Van den Tweel Foundation is afhankelijk van giften van het publiek. De Van den Tweel Foundation zal in eerste aanvang bescheiden van omvang starten. Het groeitempo als mede de omvang van donaties laten zich moeilijk voorspellen. In 2018 wordt ernaar gestreefd ongeveer € 30.000 aan donaties binnen te krijgen. De Van den Tweel Foundation streeft ernaar dat de beheerkosten in een redelijke verhouding staan met de bestedingen ten behoeve van de doelstelling.

Personeel en administratie
De Van den Tweel foundation streeft ernaar om geen vast personeel in dienst te nemen. Naar verwachting wordt het grootste deel van de werkzaamheden verricht door de bestuursleden. De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Niet-bestuursleden die werkzaamheden voor de stichting verrichten, doen dit op factuurbasis.

De administratie wordt in eigen beheer gevoerd door de penningmeester. Er wordt 1 bankrekening aangehouden, waarop de donaties worden ontvangen en waarvan de bestedingen plaatsvinden.

 

5. Vermogen van Van den Tweel Foundation

De Van den Tweel Foundation houdt niet meer vermogen aan dan nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling.